Alles Familie – Ausstellung vun de Kanneraarbechten [Teil 01]

D’Madame Kohnen, Léierin an der Schoul „Am Sand“ (Nidderaanwen), schwätzt iwwer de Projet am allgemengen, wéi en entstan ass, wéi d’Zesummenaarbecht mat der Uni op Been koum, mat wéi enge Schwieregkeeten an Challengen se konfrontéiert war, wéi d’Kanner et erliewt hunn, fir schlussendlech op dëst flott a beräichernt Resultat ze kommen.

[Teil 01] Ausstellung vun de Kanneraarbechten. Vum 16. Abrëll bis 17. Mee 2013 zu Nidderaanwen, Schoul „Am Sand“.

>>>  [Teil 02] Ausstellung vun de Kanneraarbechten

>>>  [Teil 03] Ausstellung vun de Kanneraarbechten

BScE
Le diplôme du Bachelor en Sciences de l’Education permet d’entrer dans le métier d’enseignant(e) de l’éducation précoce, de l'école fondamentale, du régime préparatoire et de l'éducation différenciée. Le BScE se déroule sur 4 années avec 240 ECTS en alternance entre la formation théorique et la formation pratique. Les langues d’enseignement sont le français, l’allemand, l’anglais et le luxembourgeois.